Bodegas Guimara logo

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Maatschappelijke zetel:
BRUSIL BV 

Tervurenlaan 216 

1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
Mail: info@bodegasguimara.com
Ondernemingsnummer: BE0676.604.692
KBC BRUSSELS

BE24 7360 3515 9938

BIC: KREDBEBB


Verkoop- en afhaalpunt:
BODEGAS GUIMARA BOUTIQUE 

Bretheistraat 125 

3600 GENK


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van BRUSIL BV, (beschikbaar op het adres www.bodegasguimara.com, hierna genoemd de “Site”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BRUSIL BV houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BRUSIL BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BRUSIL BV niet. BRUSIL BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BRUSIL BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@bodegasguimara.com.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BRUSIL BV. BRUSIL BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen & leeftijdscontrole bij aankoop alcoholische dranken
Door online te bestellen in de webwinkel op www.bodegasguimara.com verklaart de koper aan BRUSIL BV de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of te drinken. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar. Om misbruik te voorkomen kan het gebeuren dat u na uw bestelling gevraagd wordt aan te tonen dat u de wettelijke leeftijd van 18 jaar bereikt hebt.


Na betaling, worden de wijnen op het aangegeven adres van de klant geleverd, ofwel door onze eigen logistieke diensten ofwel via DPD / Sending Wines.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving;
  • via kredietkaart Visa / MasterCard;
  • via Bancontact / Mister Cash
  • via Paypal

De goederen die via de e-commerce website van BRUSIL BV worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door BRUSIL BV.
BRUSIL BV is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webwinkel wwww.bodegasguimara.com worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door onze eigen logistieke diensten of via DPD / Sending wines. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op de woonplaats van de Klant geleverd binnen de 14 dagen na de volledige betaling van de bestelling. BRUSIL BV weerhoudt zich het recht om goederen te leveren aan minderjarige.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan BRUSIL BV. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat de Klant (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder in opdracht van de Klant is aangesteld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BRUSIL BV. De klant verbindt er zich toe daar waar nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BRUSIL BV te wijzen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BRUSIL BV op de Site www.bodegasguimara.com.


Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, BRUSIL BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail op info@bodegasguimara.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BRUSIL BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BRUSIL BV, Tervurenlaan 216, 1150 Brussel. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BRUSIL BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BRUSIL BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten indien van toepassing, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BRUSIL BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BRUSIL BV wachten met de terugbetaling totdat alle goederen terug in bezit zijn van BRUSIL BV, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering worden niet terugbetaald.


BRUSIL BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst via support@bodegasguimara.com waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan BRUSIL BV. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BRUSIL BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, verkeerde bewaring en stockage, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van BRUSIL BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0475 28 73 54 , via e-mail op support@bodegasguimara.com of per post op het volgende adres : BRUSIL BV, Tervurenlaan 216, 1150 BRUSSEL. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BRUSIL BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 60 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt BRUSIL BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.